TRANG CHỦ >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy...