icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL >> Văn bản tham gia ý kiến

Công văn số 1372/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/11/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 8/11/2022

Về việc tham gia ý kiến đối với kết quả tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn số 893/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 27/7/2022 của Sở Tư pháp Thứ 5, 28/7/2022

Về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Công văn số 1081/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 28/9/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 1/10/2021

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh (lần 3)

Công văm số 984/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 01/9/2021 của Swor Tư pháp Thứ 2, 13/9/2021

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh (lần 2)

Công văn số 934/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/8/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 20/8/2021

V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản của Sở Xây dựng về việc đề xuất hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Công văn số 861/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 03/8/2021 của Sở Tư pháp Thứ 3, 3/8/2021

V/v tham gia ý kiến đối với đềbnghị bãi bỏ Quyết định số 351/QĐ-CT

Công văn số 858/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 02/8/2021 của Sở Tư pháp Thứ 3, 3/8/2021

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Công văn số 807/STP-VP ngày 19/7/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 23/7/2021

V/v tham gia ý kiến hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân tỉnh

Công văn số 586/SNV-CCVC ngày 05/7/2021 của Sở Nội vụ Thứ 3, 6/7/2021

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản

Công văn số 515/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 28/5/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 28/5/2021

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết
Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang