icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông báo số 128/TB-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 4/1/2023

Thông báo kết luận Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với các Hợp tác xã năm 2022

Báo cáo số 342/BC-STP ngày 18/11/2022 của Sở tư pháp Thứ 5, 24/11/2022

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Công văn số 4813/UBND-NC ngày 18/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên quang Chủ nhật, 20/11/2022

Về việc rà soát vướng mắc của các thông tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo số 179/BC-STP ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 5, 23/6/2022

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Quyết định số 107/QĐ-STP ngày 14/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 15/6/2022

Ban hành Phương án khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 1401/UBND-KT ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 26/4/2022

V/v hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật

Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 19/4/2022 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 20/4/2022

Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 -2025

Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 10/02/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 11/2/2022

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy...

Báo cáo số 19/BC-STP ngày 18/01/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 26/1/2022

Kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Tổng số: 93 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang