CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Báo cáo số 179/BC-STP ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thứ 5, 23/6/2022


Quyết định số 107/QĐ-STP ngày 14/6/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Phương án khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 15/6/2022


Công văn số 1401/UBND-KT ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật

Thứ 3, 26/4/2022


Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 19/4/2022 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 -2025

Thứ 4, 20/4/2022


Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 10/02/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy...

Thứ 6, 11/2/2022


Báo cáo số 19/BC-STP ngày 18/01/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 4, 26/1/2022


Báo cáo số 11/BC-STP ngày 11/01/2022 của Sở Tư pháp

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 -2025; kết quả thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ...

Thứ 4, 12/1/2022


Quyết định số 11/QĐ-STP ngày 10/01/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Thứ 3, 11/1/2022


Công văn số 16/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/01/2022 của Sở Tư pháp

V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Thứ 7, 8/1/2022Tổng số: 90 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang