CHUYÊN MỤC >> Chuẩn tiếp cận pháp luật
Công văn số 1151/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 27/9/2022 của Sở Tư pháp

Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 1723/QĐ-BTP về tiêu chí Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí Tiếp cận pháp luật thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao

Thứ 3, 27/9/2022


Công văn số 1146/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 26/9/2022 của Sở Tư pháp

Về việc gửi tài liệu hướng dẫn thực hiện tiêu chí Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí Tiếp cận pháp luật thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao

Thứ 3, 27/9/2022


Tài liệu hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1723 về huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 15/8/2022,Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1723/QĐ-BTP ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chítiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai...

Thứ 2, 26/9/2022


Công văn số 148/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/02/2022 của Sở Tư pháp

V/v đăng tải danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 2, 14/2/2022


Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 2, 14/2/2022


Công văn số 417/UBND-NC ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 14/2/2022


Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 5, 27/1/2022


Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

Về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 4, 26/1/2022


Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 3, 25/1/2022


Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 3, 25/1/2022Tổng số: 48 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang