icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Chuẩn tiếp cận pháp luật

Công văn số 185/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 17/02/2024 của Sở Tư pháp Thứ 2, 19/2/2024

Về việc đăng tải danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Công văn số 923/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 04/7/2023 của Sở Tư pháp Thứ 4, 5/7/2023

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Tiếp cận pháp luật đối với các xã đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023

Công văn số 630/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 15/5/2023 của Sở Tư pháp Thứ 3, 16/5/2023

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Tiếp cận pháp luật thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao

Báo cáo số 23/UBND-BC ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 27/2/2023

Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn Thứ 7, 18/2/2023

Về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Công văn số 384/UBND-NC ngày 09/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 10/2/2023

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 1151/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 27/9/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 27/9/2022

Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 1723/QĐ-BTP về tiêu chí Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí Tiếp cận pháp luật thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao

Công văn số 1146/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 26/9/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 27/9/2022

Về việc gửi tài liệu hướng dẫn thực hiện tiêu chí Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí Tiếp cận pháp luật thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao

Tài liệu hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1723 về huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Thứ 2, 26/9/2022

Ngày 15/8/2022,Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1723/QĐ-BTP ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chítiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai...

Công văn số 148/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/02/2022 của Sở Tư pháp Thứ 2, 14/2/2022

V/v đăng tải danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Tổng số: 54 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang