CHUYÊN MỤC >> Chuẩn tiếp cận pháp luật
Công văn số 148/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/02/2022 của Sở Tư pháp

V/v đăng tải danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 2, 14/2/2022


Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 2, 14/2/2022


Công văn số 417/UBND-NC ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 14/2/2022


Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 5, 27/1/2022


Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

Về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 4, 26/1/2022


Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 3, 25/1/2022


Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 3, 25/1/2022


Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

Công nhận các xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 6, 21/1/2022


Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 3, 18/1/2022


Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ 3, 4/1/2022Tổng số: 45 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang