icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp >> Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 2, 14/2/2022

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 1/7/2020

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Tư pháp Thứ 6, 10/4/2020

Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 5/9/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Thứ 3, 20/12/2016

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp Chủ nhật, 20/12/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của liên Bộ: Tư pháp - Nội vụ Thứ 2, 6/7/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17tháng 10 năm 2014 của Chính phủ Thứ 2, 6/7/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Luật Hộ tịch Thứ 3, 31/3/2015

Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang