CHUYÊN MỤC >> Tủ sách pháp luật, Quy ước cơ sở
Công văn số 687/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 01/7/2021 của Sở Tư pháp

V/v rà soát xây dựng Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số14/2019/QĐ-TTg ngày 13//2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 6, 2/7/2021


Công văn số 540/STP-PBGDPL ngày 11/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13//2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Thứ 4, 12/6/2019


Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Thứ 4, 5/6/2019


Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn đến năm 2021

Thứ 2, 22/4/2019


Công văn số 2239/UBND-NC ngày 23/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước

Thứ 5, 26/7/2018


Công văn số 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 6, 6/7/2018


Công văn số 1411/UBND-NC ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018

Thứ 3, 22/5/2018


Công văn số 539/BTP-PBGDPL ngày 21/02/2018 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018

Thứ 3, 27/2/2018


Công văn số 971/UBND-NC ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Thứ 6, 14/4/2017


Công văn số 752/BTP-PBGDPL ngày 10/3/2017 của Bộ Tư pháp

V/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thứ 5, 16/3/2017Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang