Đến tháng 1/2023, Sở Tư pháp đã trao đổi
0
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 27/01/2023 - 18:37
Đến tháng 1/2023, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 27/01/2023 - 18:37