Đến tháng 3/2023, Sở Tư pháp đã trao đổi
0
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 29/03/2023 - 23:50
Đến tháng 3/2023, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 29/03/2023 - 23:50