Đến tháng 9/2022, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.793
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 29/09/2022 - 02:43
Đến tháng 9/2022, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 29/09/2022 - 02:43