Đến tháng 12/2022, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.793
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 10/12/2022 - 06:19
Đến tháng 12/2022, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 10/12/2022 - 06:19