CHUYÊN MỤC >> Văn bản tham gia ý kiến
Công văn số 1372/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/11/2022 của Sở Tư pháp

Về việc tham gia ý kiến đối với kết quả tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ 3, 8/11/2022


Công văn số 893/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 27/7/2022 của Sở Tư pháp

Về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thứ 5, 28/7/2022


Công văn số 1081/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 28/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh (lần 3)

Thứ 6, 1/10/2021


Công văm số 984/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 01/9/2021 của Swor Tư pháp

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh (lần 2)

Thứ 2, 13/9/2021


Công văn số 934/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản của Sở Xây dựng về việc đề xuất hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ 6, 20/8/2021


Công văn số 861/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 03/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến đối với đềbnghị bãi bỏ Quyết định số 351/QĐ-CT

Thứ 3, 3/8/2021


Công văn số 858/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 02/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 3, 3/8/2021


Công văn số 807/STP-VP ngày 19/7/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân tỉnh

Thứ 6, 23/7/2021


Công văn số 586/SNV-CCVC ngày 05/7/2021 của Sở Nội vụ

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản

Thứ 3, 6/7/2021


Công văn số 515/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 28/5/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết

Thứ 6, 28/5/2021Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang