CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Công văn số 478/BTP-KTRVB ngày 16/02/2023 của Bộ Tư pháp

Về việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC

Thứ 2, 20/2/2023


Công văn số 1580/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/12/2022 của Sở Tư pháp

Về việc mời dự Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Thứ 3, 20/12/2022


Công văn số 999/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thứ 4, 17/8/2022


Công văn số 747/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp

Về việc hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh

Thứ 5, 23/6/2022


Công văn số 748/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp

Về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến Hiệp định CPTPP

Thứ 5, 23/6/2022


Công văn số 1768/UBND-NC ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v gửi Danh mục văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022

Thứ 2, 23/5/2022


Công văn số 1441/UBND-NC ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 5, 28/4/2022


Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phân công chuẩn bị tài liệu kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Thứ 3, 19/4/2022


Công văn số 480/UBND-NC ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v rà soát, xử lý văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 2, 21/2/2022


Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 11/2/2022Tổng số: 29 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang