CHUYÊN MỤC >> Chương trình phối hợp của trung ương
Kế hoạch liên ngành số 2065/KHLN-BTP-HLHPNVN ngày 09/6/2020 giữa Bộ Tư pháp - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

V/v thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2020

Thứ 4, 10/6/2020


Kế hoạch liên ngành số 1682/KHLN-BTP-HLHPNVN ngày 13/5/2019 giữa Bộ Tư pháp - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Kế hoạch liên ngành thực hiện Chương trình số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Thứ 3, 21/5/2019


Chương trình phố hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp

Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023

Thứ 4, 17/4/2019


Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS giữa Ban Thường trực UBTWMTTQVN - Thanh tra Chính phủ - Bộ Tư pháp - Hội Luật gia...

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTWMTTQVN, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp , Hội Luật gia Việt Nam, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở

Thứ 7, 3/11/2018


Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp - Hội Luật gia Việt Nam

Chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023

Thứ 6, 3/8/2018


Kế hoạch liên ngành số 2304/KHLN-BTP-HLHPNVN ngày 28/6/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLNPNVN giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2018

Thứ 3, 3/7/2018


Quy chế phối hợp số 992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/3/2018 giữa Bộ Tư pháp-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Viện KSNDTC-TAND tối cao

Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định Tư pháp

Thứ 3, 8/5/2018


Chương trình phối hợp số 5196/CTR-BLĐTBXH-BTP ngày 11/12/2017 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp

Phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018 - 2022

Thứ 5, 25/1/2018


Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liện hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ỏ cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022

Thứ 2, 15/1/2018Tổng số: 9 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang