icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Con nuôi >> Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29/9/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 8/11/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi

Thông tư số 11/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp Thứ 3, 4/1/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều cảu Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/211/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 20/1/2021

Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang