CHUYÊN MỤC >> Tập Hệ thống các văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành


Báo cáo số 29/BC-STP ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ 2014-2018

Thứ 2, 13/5/2019


Tổng số: 12 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang