CHUYÊN MỤC >> Luật sư
Công văn số 301/STP-TTr ngày 21/3/2022 của Sở Tư pháp

V/v cung cấp thông tin của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư và luật sư

Thứ 3, 22/3/2022


Thông báo số 07/TB-STP ngày 24/02/2021 của Sở Tư pháp

Thông bào về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 5, 24/2/2022


Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 17/02/2022 của Sở Tư pháp

Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thứ 3, 22/2/2022


Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 10/02/2022 của Sở Tư pháp

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 6, 11/2/2022


Quyết định số 1722/QĐ-BTP ngày 16/11/2021 của Bộ Tư pháp

về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 2, 22/11/2021


Thông báo số 01/TB-VPLS ngày 03/10/2021 của Văn phòng luật sư Phùng Thanh Văn

Thông báo đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 4, 6/10/2021


Quyết định số 228/QĐ-STP ngày 23/12/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 5, 24/12/2020


Quyết định số 188/QĐ-STP ngày 05/11/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 5, 5/11/2020


Quyết định số 1962/QĐ-BTP ngày 21/9/2020 của Bộ Tư pháp

về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 4, 23/9/2020


Quyết định số 97/QĐ-STP ngày 25/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 4, 3/6/2020Tổng số: 33 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang