icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, xây dựng Ngành Tư pháp >> Xây dựng Ngành Tư pháp

Công văn số 407/STP-VP ngày 06/5/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 7/5/2021

Về việc hướng dẫn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp

Công văn số 10/Đ DDBQH-VP ngày 25/02/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 5/3/2019

V/v chuyển văn bản trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang