icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Tiếp cận thông tin >> Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính Thứ 3, 19/6/2018

Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin

Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ Thứ 5, 10/5/2018

Về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Thứ 4, 9/5/2018

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang