icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Công chứng, chứng thực, ĐKGD bảo đảm >> Đăng ký giao dịch bảo đảm

UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp... Thứ 2, 6/3/2023

Ngày 21/02/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban Kế hoạch số 30/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kế hoạch đã đề ra mục đích, yêu cầu, nội dung triển...

Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 28/02/2023 của Sở Tư pháp Thứ 3, 28/2/2023

Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Kế hoachjm số 30/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 22/2/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 1188/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/10/2021 của Sở Tư pháp Thứ 2, 25/10/2021

V/v mời dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Công văn số 728/STP-BT&HCTP ngày 12/7/2021 của Sở Tư pháp Thứ 3, 13/7/2021

V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp trên địa bàn tỉnh

Công văn số 939/UBND-TNMT ngày 04/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Chủ nhật, 5/4/2020

V/v thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 15/11/2019 của Bộ Tư pháp

Công văn số 145/STP-HCTP ngày 21/02/2020 của Sở Tư pháp Thứ 7, 22/2/2020

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2018 Thứ 6, 10/8/2018

Ngày 01/8/2018, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2018. Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Công văn số 680/STP-HCTP ngày 24/7/2018 của Sở Tư pháp Thứ 5, 26/7/2018

V/v mời dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 29/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 13/2/2018

Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang