CHUYÊN MỤC >> Đăng ký giao dịch bảo đảm
Công văn số 1188/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/10/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thứ 2, 25/10/2021


Công văn số 728/STP-BT&HCTP ngày 12/7/2021 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp trên địa bàn tỉnh

Thứ 3, 13/7/2021


Công văn số 939/UBND-TNMT ngày 04/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 15/11/2019 của Bộ Tư pháp

Chủ nhật, 5/4/2020


Công văn số 145/STP-HCTP ngày 21/02/2020 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp

Thứ 7, 22/2/2020


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2018

Ngày 01/8/2018, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2018. Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thứ 6, 10/8/2018


Công văn số 680/STP-HCTP ngày 24/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thứ 5, 26/7/2018


Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 29/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 13/2/2018


Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 06/02/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trong lĩnh vực tư pháp

Thứ 2, 12/2/2018


Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 23/1/2018


Công văn số 952/STP-HCTP ngày 17/10/2017 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 4, 18/10/2017Tổng số: 11 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang