icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 >> Quy hoạch sử dụng đất

Kế hoạch số 136/KH-STNMT ngày 03/8/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường Thứ 3, 3/8/2021

Triển khai thực hiện Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang

Nghị quyết số 1094/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên Thứ 2, 10/5/2021

Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên, giai đoạn 2021 - 2030
Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang