icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Trợ giúp pháp lý >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 6079/BTP-TGPL ngày 08/12/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 13/12/2023

Hướng dẫn thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Kế hoạch số 10/KH-HĐPHLN ngày 14/6/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Thứ 5, 15/6/2023

Kế hoạch kiểm tra công tác phối hợp thực hiện Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023

Khế hoạch số 05/KH-HĐPHLN ngày 13/4/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Thứ 6, 14/4/2023

Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Thông tư số 09/2022/TT-BTP bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thứ 4, 15/2/2023

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTP Bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (viết tắt là Thông tư số 09/2022/TT-BTP), có hiệu lực thi hành kể từ...

Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thứ 6, 10/2/2023

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thứ 6, 18/11/2022

Quyết định về việc bổ nhiệm, cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý

Báo cáo số 13/BC-HĐPHLN ngày 26/10/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 15/11/2022

Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý...

Quyết định số 06/QĐ-HĐPHLN ngày 06/10/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Thứ 6, 7/10/2022

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

Coogn văn số 937/STP-VP ngày 05/8/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 5/8/2022

Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm

Công văn số 2617/UBND-NC ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 11/7/2022

V/v tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-BTP của BộTư pháp
Tổng số: 103 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang