CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 98/QĐ-STP ngày 20/5/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp

Về việc thành lập Tổ đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Thứ 7, 21/5/2022


Quyết định số 782/QĐ-BTP ngày 10/5/2022 của Bộ Tư pháp

Quyết định ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thực hiện luật Trợ giúp pháp lý

Thứ 3, 17/5/2022


Cồn văn số 1490/BTP-TGPL ngày 10/5/2022 của Bộ Tư pháp

Về việc báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện luật TGPL năm 2017

Thứ 3, 17/5/2022


Công văn số 1420/BTP-TGPL ngày 05/5/2022 của Bộ Tư pháp

Về việc thực hiện nội dung về TGPL theo quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ 5, 12/5/2022


Công văn số 208/CTGPL-TC&QLCL ngày 09/5/2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

V/v hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi; Tháng HĐQT về PCBLGĐ; Ngày Thương binh, liệt sĩ và NGày Toàn dân PCMBN

Thứ 3, 10/5/2022


Báo cáo số 90/BC-TGPL ngày 01/3/2022 của Bộ Tư pháp

Báo cáo tổng kết công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022

Thứ 3, 8/3/2022


Công văn số 536/BTP-TGPL ngày 25/02/2022 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Thứ 3, 8/3/2022


Báo cáo số 90/BC-CTGPL ngày 01/3/2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

Tổng kết công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022

Thứ 4, 2/3/2022


Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 24/02/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 - 19/12/2022)

Thứ 5, 24/2/2022


Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 15/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022

Thứ 3, 15/2/2022Tổng số: 90 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang