CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định về việc bổ nhiệm, cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý

Thứ 6, 18/11/2022


Báo cáo số 13/BC-HĐPHLN ngày 26/10/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý...

Thứ 3, 15/11/2022


Quyết định số 06/QĐ-HĐPHLN ngày 06/10/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

Thứ 6, 7/10/2022


Coogn văn số 937/STP-VP ngày 05/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm

Thứ 6, 5/8/2022


Công văn số 2617/UBND-NC ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-BTP của BộTư pháp

Thứ 2, 11/7/2022


Công văn số 261/CTGPL-TC&QLCL ngày 03/6/2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn báo cáo và cập nhật vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công năm 2022

Thứ 7, 4/6/2022


Quyết đính số 1214/QĐ-HĐPH ngày 23/5/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương

Kế hoạch tổ chức sơ kết thực hiện thông tư liên lịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp...

Thứ 4, 1/6/2022


Quyết định số 1179/QĐ-BTP ngày 16/5/2022 của Bộ Tư pháp

Quyết định về việc ban hành tiêu chí xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công

Thứ 3, 31/5/2022


Quyết định số 98/QĐ-STP ngày 20/5/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp

Về việc thành lập Tổ đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Thứ 7, 21/5/2022


Quyết định số 782/QĐ-BTP ngày 10/5/2022 của Bộ Tư pháp

Quyết định ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thực hiện luật Trợ giúp pháp lý

Thứ 3, 17/5/2022Tổng số: 98 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang