CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 165/QĐ-TGPL ngày 20/9/2022 của Sở tư pháp

về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý Phó trưởng phòng nghiệp vụ 1

Thứ 5, 22/9/2022


Công văn số 1571-CV/TU ngày 12/9/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

Về việc triển khai các văn bản của Bộ Chính trị về quản lý biên chế

Thứ 5, 22/9/2022


Công văn số 3025/UBND-NC ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Thứ 5, 4/8/2022


Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 25/7/2022 của Sở Tư pháp

Kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với công chức, viên chức đến năm 2025

Thứ 2, 25/7/2022


Quyết định số 122/QĐ-STP ngày 14/7/2022 của Sở Tư pháp

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quyết định số 32/QĐ-STP ngày 16/02/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp trong...

Thứ 6, 15/7/2022


Công văn số 806/STP-VP ngày 11/7/2022 của Sở Tư pháp

Về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ 2, 11/7/2022


Quyết định số 117/QĐ-STP ngày 01/7/2022 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Vân, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 5/7/2022


Quyết định số 118/QĐ-STP ngày 01/7/2022 của Sở Tư pháp

Về việc cử công chức tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý; phân tích, hoạch định chính sách tại địa phương năm 2022

Thứ 6, 1/7/2022


Quyết định số 104/QĐ-STP ngày 10/6/2022 của Sở Tư pháp

Về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên trực thuộc SởTư pháp năm 2021

Thứ 4, 15/6/2022


Thông báo số 58/TB-UBND ngày 04/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Thứ 4, 8/6/2022Tổng số: 320 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang