icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, xây dựng Ngành Tư pháp >> Văn bản chỉ đạo, điều hành

Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 21/6/2023

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 159/QĐ-STP ngày 03/6/2023 của Sở Tư pháp Thứ 5, 8/6/2023

Quyết định về việc nâng bậc lương đối với ông Lê Trọng Quỳnh, Lái xe Sở Tư pháp

Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 28/4/2023

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023

Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 30/3/2023 của Sở Tư pháp Thứ 6, 31/3/2023

Kế hoạch Tinh giản biên chếvà cơcấu lại đội ngũ công chức, viên chức2023

Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 17/02/2023 của Chính phủ Thứ 4, 22/2/2023

Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 20/2/2023

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổc hức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố...

Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 15/2/2023

Ban hành Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc;Ủy ban nhân dân huyện,...

Quyết định số 238/QĐ-STP ngày 31/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp Thứ 6, 6/1/2023

Quyết định về việc tạm giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao độngtại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Quyết định số 239/QĐ-STP ngày 31/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp Thứ 6, 6/1/2023

Quyết định về việc giao tạm thời số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 4/1/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW...
Tổng số: 341 | Trang: 1 trên tổng số 35 trang