icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, xây dựng Ngành Tư pháp >> Văn bản chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 29/01/2024 của Sở Tư pháp Thứ 3, 6/2/2024

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Tư pháp,năm 2024

Công văn số 6624/UBND-NC ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 9/1/2024

Về số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP hưởng lương từ NSNN trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024

Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 9/1/2024

Quyết định giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024

Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 9/1/2024

Quyết định giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2024

Quyết định số 304/QĐ-STP ngày 28/12/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp Thứ 3, 2/1/2024

Quyết định Về việc bổ nhiệm ngạch chuyên viên và xếp lương cho công chức Ma Thị Thuỳ Dung

Công văn số 6357/UBND-NC ngày 18/12/20023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 20/12/2023

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023

Kế hoạch số 123/KH-STP ngày 15/12/2023 của Sở Tư pháp Chủ nhật, 17/12/2023

Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị; công chức, viên chức, người lao động năm 2023

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU ngày 22/11/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thứ 3, 12/12/2023

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý

08-HD/BTCTU Thứ 3, 12/12/2023

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 5405/UBND-NC ngày 31/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 31/10/2023

Về việc thực hiện Thông tư về vị trí việc làm viên chức ngành tư pháp
Tổng số: 351 | Trang: 1 trên tổng số 36 trang