CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 238/QĐ-STP ngày 31/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp

Quyết định về việc tạm giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao độngtại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Thứ 6, 6/1/2023


Quyết định số 239/QĐ-STP ngày 31/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp

Quyết định về việc giao tạm thời số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Thứ 6, 6/1/2023


Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW...

Thứ 4, 4/1/2023


Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Giao tạm thời số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo NĐ 68 trongg đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2023

Thứ 4, 4/1/2023


Quy định số 12-QĐ/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

Quy định về luân chuyển cán bộ

Thứ 3, 20/12/2022


Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 02/12/2022 cảu Sở Tư pháp

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị; tập thể lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Thứ 2, 5/12/2022


Quyết định số 197/QĐ-STP ngày 29/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp

Quyết định về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Thứ 5, 1/12/2022


Công văn số 1474/STP-VP ngày 28/11/2022 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo kết quả nhiệm vụ đột phá, đổi mới năm 2022 và đăng ký việc đột phá, đổi mới năm 2023

Thứ 3, 29/11/2022


Công văn số 4670/UBND-NC ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022

Thứ 2, 14/11/2022


Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2021

Thứ 3, 25/10/2022Tổng số: 334 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang