CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Công văn số 1582/UBND-NC ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 28-KL/TU ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị

Thứ 4, 11/5/2022


Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 15/4/2022 của Sở Tư pháp

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển viên chức chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 2, 18/4/2022


Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 14/4/2022 của Sở Tư pháp

Về việc cử viên chức tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K81

Thứ 5, 14/4/2022


Quyết định số 80/QĐ-STP ngày 05/4/2022 của Sở Tư pháp

Về việc bổ nhiệm ngạch Văn thư viên và xếp lương đối với bà Hán Thị Thu Hà, Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 6/4/2022


Quyêt định số 78/QĐ-STP ngày 01/4/2022 của Sở Tư pháp

Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra viên đối với bà Nguyễn Thị Vân

Thứ 2, 4/4/2022


Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 22/3/2022 của Sở Tư pháp

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 22/3/2022


Công văn số 825/UBND-NC ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ 5, 17/3/2022


Quyết định số 63/QĐ-STP ngày 11/3/2022 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Văn Thăng, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp

Thứ 6, 11/3/2022


Quyết định số 61/QĐ-STP ngày 11/3/2022 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Trương Thị Lan, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 11/3/2022


Quyết định số 62/QĐ-STP ngày 11/3/2022 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Lý Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 11/3/2022Tổng số: 308 | Trang: 1 trên tổng số 31 trang