CHUYÊN MỤC >> Văn bản cá biệt
Quyết định số 110/QĐ-STP ngày 28/6/2018 của Sở Tư pháp

Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 16/8/2018


Quyết định số 1301/QĐ-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp

Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 11/6/2018


Công văn số 1217/UBND-NC ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Thứ 6, 11/5/2018


Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 25/5/2017 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Thứ 6, 11/5/2018


Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Thứ 6, 11/5/2018


Công văn số 1029/UBND-NC ngày 17/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Tếp cận thông tin

Thứ 5, 10/5/2018Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang