icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Ngày pháp luật

Công văn số 1855/BTP-PBGDPL ngày 11/5/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 2, 15/5/2023

Về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổng kết 10 năm thực... Thứ 5, 10/11/2022

Ngày 08/11/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về...

Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 5/10/2021

Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Công văn số 1008/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 05/11/2020 của Sở Tư pháp Thứ 5, 5/11/2020

V/v tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Tài liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam Thứ 4, 4/11/2020

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu giới thiệu về sự hình thành, mục đích, ý nghĩ của Ngày Pháp luật Việt Nam, các nội dung, hình thức và trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức...

Mẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 Thứ 2, 2/11/2020

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, để thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Công văn số 3973/BTP-PBGDPL ngày 27/10/2020 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 29/10/2020

Về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020
Tổng số: 26 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang