icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL >> Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 cảu Bộ Tài chính Thứ 5, 13/7/2023

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 42/TT/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính Thứ 5, 13/7/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp...

Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài Chính Thứ 5, 13/7/2023

Quy định lập dự toaans, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 13/7/2023

Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Thứ 5, 13/7/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị số 34/2006/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Thứ 5, 13/7/2023

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 9/3/2022

Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang