icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 22/2018/QD-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Thứ 6, 1/6/2018

Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp Thứ 6, 4/5/2018

Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp Thứ 2, 7/8/2017

Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang