CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 9/3/2022


Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 1/9/2017Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang