CHUYÊN MỤC >> Theo dõi thi hành pháp luật
Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 20/01/2023 của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Tư pháp năm 2023

Thứ 2, 23/1/2023


Báo cáo số 320/BC-ĐKT999 ngày 02/11/2022 của Đoàn kiểm tra số 999

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2022

Thứ 4, 23/11/2022


Công văn số 1419/STP-TTr ngày 16/11/2022 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Thứ 4, 16/11/2022


Báo cáo số 282/BC-STP ngày 26/9/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hình thi hành pháp luật về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 3, 27/9/2022


Công văn số 1000/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

Thứ 4, 17/8/2022


Bộ Tư pháp kiểm tra, khảo sát công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật tại tỉnh Tuyên Quang

Sáng ngày 13/7/2022, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang, kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật năm 2022.

Thứ 2, 18/7/2022


Quyết định số 110/QĐ-STP ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 11/7/2022


Công văn số 731/STP-XDKTTHPL &PBGDPL. ngày 16/6/2022 của Sở Tư pháp

Về việc gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022

Thứ 2, 20/6/2022


Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 28/02/2021 của Sở Tư pháp

Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 2, 28/2/2022


Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Theo dõi tình hình thi hành pháp luậ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 6, 18/2/2022Tổng số: 76 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang