icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, xây dựng Ngành Tư pháp >> Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ Thứ 3, 17/1/2023

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đon vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 07/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 9/11/2022

Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình Thứ 2, 17/1/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng tư pháp huyện Lâm bình

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ Thứ 5, 8/7/2021

sửa đổi, bổ sung chế độ nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ Thứ 6, 18/9/2020

Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ Thứ 6, 24/7/2020

Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ Thứ 5, 11/6/2020

Về vị trí việc làm và biên chế công chức

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 10/12/2018

Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ Thứ 6, 21/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ Thứ 6, 22/9/2017

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Tổng số: 12 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang