CHUYÊN MỤC >> Thông tin quy hoạch
Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 20/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020

Thứ 6, 23/3/2018


Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 25/11/2015


Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 18/4/2013


Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Thứ 2, 20/2/2012Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang