CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính

Ngày 21/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính. Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thứ 4, 25/5/2022


Công văn số 167/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC ngày 13/4/2022 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp

Về việc thẩm quyền, thủ tục chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

Thứ 6, 15/4/2022


Kế hoạch số 70/QĐ-STP ngày 22/3/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính giai đoạn 2022-2025

Thứ 4, 6/4/2022


Kế hoạch số 26/KH-STP ngày 01/4/2022 của Sở Tư pháp

Triển khai thi hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Thứ 2, 4/4/2022


Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025

Thứ 2, 14/3/2022


Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 15/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 3, 15/2/2022


Công văn số 5293/UBND-NC ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thi hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Thứ 7, 8/1/2022


Công văn số 5193/UBND-NC ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thi hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, trị trấn

Thứ 6, 7/1/2022


Hội nghị tập huấn chuyên sâu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày 22/12/2021, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thứ 5, 23/12/2021


Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 22/12/2021 của Sở Tư pháp

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Thứ 5, 23/12/2021Tổng số: 53 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang