icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp >> Lý lịch tư pháp

Công văn số 5297/BTP-VP ngày 02/11/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 2/11/2023

Về việc thực hiện nghiêm quy định về quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Công văn số 1696/BTP-TTLLTPQG ngày 28/4/2023 của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia Thứ 3, 2/5/2023

Về việc phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp

Công văn số 3927/UBND-THCBKS ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 27/9/2022

V/v tổ chức thực hiện theo đề nghị tại Văn bản số 1104/STP-VP

Công văn số 1104/STP-VP ngày 16/9/2022 của Sở Tư pháp Thứ 7, 17/9/2022

Về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Công văn số 150/TTLLTPQG-HCTH ngày 10/3/2022 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Thứ 2, 21/3/2022

Về việc hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp

Công văn số 150/TTLLTPQG -HCTH ngày 10/3/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 6, 11/3/2022

V/v hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp

Công văn số 251/STP-BT&HCTP ngày 09/3/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 9/3/2022

Về việc báo cáo việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính

Công văn số 2446/UBND-NC ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 6/8/2020

V/v tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp
Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang