CHUYÊN MỤC >> Trợ giúp viên pháp lý, công tác viên trợ giúp pháp lý
Thông báo số 10/TB-STP ngày 30/3/2022 của Sở Tư pháp

Thông báo danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 30/3/2022


Thông báo số 20/TB-STP 16/6/2021 của Sở Tư pháp

Danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 18/6/2021


Thông báo số 35/TB-STP ngày 31/8/2020 của Sở Tư pháp

Danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 9/9/2020


Thông báo số 53/TB-STP ngày 26/10/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 7/11/2018


Công văn số 697/STP-BTTP ngày 27/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v công bố danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 2/8/2018


Công văn số 698/STP-BTTP ngày 27/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v công bố danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 1/8/2018
Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang