CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 20/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp

Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Thứ 2, 25/3/2019Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang