CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023

Thứ 5, 23/3/2023


Công văn số 275/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/3/2023 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 17/3/2023


Quyết định số 187/QĐ-STP ngày 22/11/2022 của Sở Tư pháp

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 22/11/2022


Công văn số 2271/SNN-TL ngày 18/11/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Về việc đề nghị không ban hành quy định việc quản lý, vận hành; quy trình bảo trì, mức bảo trì công trình đặc thù kiên cố hoá kênh mương

Thứ 3, 22/11/2022


Quyết định số 172/QĐ-STP ngày 10/10/2022 của Sở Tư pháp

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh

Thứ 3, 11/10/2022


Báo cáo số 285/BC-STP ngày 28/9/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ...

Thứ 5, 29/9/2022


Công văn số 1125/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 21/9/2022 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 22/9/2022


Công văn số 1060/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/9/2022 của Sở Tư pháp

Về việc đôn đốc xây dựng Nghị quyết quy định các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Thứ 4, 7/9/2022


Công văn số 3486/UBND-NC ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc giao xây dựng quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2022

Thứ 3, 30/8/2022


Quyết định số 155/QĐ-STP ngày 23/8/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 25/8/2022Tổng số: 305 | Trang: 1 trên tổng số 31 trang