icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Công chứng, chứng thực, ĐKGD bảo đảm >> Chứng thực

Công văn số 1582/STP-BT&HCTP ngày 08/11/2023 của Sở Tư pháp Thứ 5, 9/11/2023

Về việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Báo cáo số 286/BC-STP ngày 29/9/2022 của Sở Tư pháp Thứ 2, 3/10/2022

Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 3947/UBND-NC ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 28/9/2022

V/v đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Công văn số 1031/STP-VP ngày 23/8/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 24/8/2022

Về việc tăng cường thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Công văn số 999/STP-VP ngày 08/9/2021 của Sở Tư pháp Thứ 5, 9/9/2021

Về việc nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Công văn số 2057/UBND-TP ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang Thứ 2, 2/8/2021

thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Coog văn số 529/STP-BT&HCTP ngày 28/5/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 28/5/2021

V/v báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

Công văn số 04/STP-BT&HCTP ngày 06/01/2020 của Sở Tư pháp Thứ 4, 6/1/2021

V/v cập nhật thông tin hợp đồng,giao dịch đã thực hiện chứng thực vào Cơ sở dữ liệu chứng thực tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 233/QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Sở Tư pháp Thứ 5, 31/12/2020

Phê duyệt Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang

Công văn số 999/STP-BT&HCTP ngày 02/11/2020 của Sở Tư pháp Thứ 2, 2/11/2020

V/v gửi văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực
Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang