CHUYÊN MỤC >> Chứng thực
Báo cáo số 286/BC-STP ngày 29/9/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 3/10/2022


Công văn số 3947/UBND-NC ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thứ 4, 28/9/2022


Công văn số 1031/STP-VP ngày 23/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc tăng cường thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thứ 4, 24/8/2022


Công văn số 999/STP-VP ngày 08/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thứ 5, 9/9/2021


Công văn số 2057/UBND-TP ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thứ 2, 2/8/2021


Coog văn số 529/STP-BT&HCTP ngày 28/5/2021 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

Thứ 6, 28/5/2021


Công văn số 04/STP-BT&HCTP ngày 06/01/2020 của Sở Tư pháp

V/v cập nhật thông tin hợp đồng,giao dịch đã thực hiện chứng thực vào Cơ sở dữ liệu chứng thực tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 6/1/2021


Quyết định số 233/QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang

Thứ 5, 31/12/2020


Công văn số 999/STP-BT&HCTP ngày 02/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v gửi văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực

Thứ 2, 2/11/2020


Công văn số 860/STP-BT&HCTP ngày 29/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v trao đổi nghiệp vụ chứng thực

Thứ 4, 30/9/2020Tổng số: 26 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang