icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL >> Tập Hệ thống các văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành

Báo cáo số 29/BC-STP ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 13/5/2019

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ 2014-2018
Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang