CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 408/BC-STP ngày 16/12/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thứ 7, 17/12/2022


Báo cáo số 357/BC-STP ngày 25/12/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025...

Thứ 6, 2/12/2022


Báo cáo số 368/BC-STP ngày 02/11/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức đất sản xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc

Thứ 6, 2/12/2022


Báo cáo số 360/BC-STP ngày 29/11/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 30/11/2022


Báo cáo số 350/BC-STP ngày 22/11/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức tiền thưởng đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích tại các đại hội và các giải thi đấu thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 23/11/2022


Báo cáo số 318/BC-STP ngày 02/11/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030

Thứ 3, 22/11/2022


Báo cáo số 341/BC-STP ngày 18/11/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Thứ 6, 18/11/2022


Báo cáo số 340/BC-STP ngày 17/11/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 18/11/2022


Báo cáo số 333/BC-STP ngày 14/11/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, Nhà truyền thống thờ liệt sĩ, Khu tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 17/11/2022


Báo cáo số 335/BC-STP ngày 14/11/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 15/11/2022Tổng số: 331 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang