icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL >> Xây dựng văn bản

Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 31/5/2023 của Sở Tư pháp Thứ 5, 1/6/2023

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 155/QĐ-STP ngày 31/5/2023 của Sở Tư pháp Thứ 5, 1/6/2023

Quyết định ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 674/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 25/5/2023 của Sở Tư pháp Thứ 5, 25/5/2023

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Tở trình số 47/TTr-STP ngày 16/5/2023 của Sở Tư pháp Thứ 3, 16/5/2023

Dự thảo Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2

Công văn số 1966/UBND-NC ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 15/5/2023

Về việc điều chỉnh thời gian trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Công văn số 560/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/5/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 8/5/2023

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 130/QĐ-STP ngày 28/4/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp Thứ 3, 2/5/2023

Ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 127/QĐ-STP ngày 25/4/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp Thứ 4, 26/4/2023

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 124/QĐ-STP ngày 24/4/2023 của Sở Tư pháp Thứ 3, 25/4/2023

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ 06 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 24/4/2023 của Sở Tư pháp Thứ 3, 25/4/2023

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Tổng số: 318 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang