CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Báo cáo số 285/BC-STP ngày 28/9/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ...

Thứ 5, 29/9/2022


Công văn số 1125/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 21/9/2022 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 22/9/2022


Công văn số 1060/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/9/2022 của Sở Tư pháp

Về việc đôn đốc xây dựng Nghị quyết quy định các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Thứ 4, 7/9/2022


Công văn số 3486/UBND-NC ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc giao xây dựng quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2022

Thứ 3, 30/8/2022


Quyết định số 155/QĐ-STP ngày 23/8/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 25/8/2022


Quyết định số 152/QĐ-STP ngày 22/8/2022 của Sở Tư pháp

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 22/8/2022


Công văn số 935/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 05/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 7, 6/8/2022


Quyết định số 135/QĐ-STP ngày 06/8/2022 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Quyết định quy định về phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị và lập, ban hành quy chế...

Thứ 7, 6/8/2022


Công văn số 941/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 7, 6/8/2022


Công văn số 929/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 04/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc kiểm tra đề nghị xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQLCKCN

Thứ 6, 5/8/2022Tổng số: 300 | Trang: 1 trên tổng số 30 trang