icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL >> Xây dựng văn bản

Công văn số 969/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 09/7/2024 của Sở Tư pháp Thứ 3, 9/7/2024

Mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyển chọn, quản lý và sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 695/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 24/05/2024 của Sở Tư pháp Thứ 7, 25/5/2024

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 88/QĐ-STP ngày 11/4/2024 của Sở Tư pháp Thứ 5, 11/4/2024

Quyết định ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ 04 nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định số 87/QĐ-STP ngày 11/4/2024 của Sở Tư pháp Thứ 5, 11/4/2024

Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ 04 nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành và Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật...

Công văn số 275/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 08/3/20024 của Sở Tư pháp Thứ 3, 12/3/2024

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách phòng, chống tội phạm ma tuý

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 7/2/2024

Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024

Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 27/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 2/2/2024

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

Công văn số 1524/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 29/10/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 30/10/2023

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Công văn số 2569/UBND-KT ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 16/6/2023

Về việc đề xuất ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổng số: 329 | Trang: 1 trên tổng số 33 trang