CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thành lập Ban Chỉđạo thực hiện Đềán xây dựng nhà văn hóathôn, tổdân phốgắn với sân thểthao và khuôn viên trên địa bàntỉnh Tuyên Quang,giai đoạn 2021 -2025

Thứ 7, 30/4/2022


Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

về việc công nhận xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Thứ 2, 14/3/2022


Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2022

Thứ 6, 21/1/2022


Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 11/9/2021 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia

Quyết định về việc phân công tác thành viên BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia phụ trách các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Thứ 4, 15/9/2021


Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 3, 2/3/2021


Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 26/10/2020 của Sở Tư pháp

Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Thứ 4, 28/10/2020


Báo cáo số 238/BC-SNN ngày 24/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm; phương hướng,nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Thứ 5, 25/6/2020


Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công nhận xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Thứ 2, 11/5/2020


Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công nhận xã Kim Quang, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới 2019

Thứ 2, 11/5/2020


Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công nhận xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thứ 2, 1/4/2019Tổng số: 30 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang