icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 24/11/2023

Thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023

Công văn số 106/UBND-NC ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 12/1/2023

V/v thực hiện công tác PCTN, tiêu cực;Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão

Công văn số 878-CV/BNCTU ngày 03/3/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thứ 6, 11/3/2022

V/v thông báo phân công cán bộ theo dõi địa bàn về công tác nội chính,cải cách tư pháp và PCTN, tiêu cực

Công vắn số 1386/STP-TTr ngày 14/12/2021 của Sở Tư pháp Thứ 4, 15/12/2021

V/v tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Công văn số 1489/UBND-NC ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 21/5/2021

Báo cáo chuyên đề về phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức,viên chức các cơ quan HCNN

Quyết định số 2958/QĐ-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 28/11/2019

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020

Báo cáo số 315/BC-STP ngày 23/11/2019 của Sở Tư pháp Thứ 3, 26/11/2019

Báo cáo kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2019

Báo cáo số 274/BC-STP ngày 13/10/2019 của Sở Tư pháp Thứ 6, 25/10/2019

Báo cáo kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 10/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2019

Công văn số 476/STP-TTr ngày 31/5/2016 của Sở Tư pháp Tuyên Quang Thứ 3, 4/6/2019

Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Công văn số 2684-CV/TU ngày 25/02/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang Thứ 3, 5/3/2019

V/v thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/219 của Bộ Chính trị
Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang