CHUYÊN MỤC >> Tài liệu tuyên truyền
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ cức của Bộ Nội vụ

Ngày 12/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ cức của Bộ Nội vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2022 (thay thế Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức...

Thứ 7, 17/9/2022


Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 03/8/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/9/2022. Trong đó, đã quy định...

Thứ 4, 14/9/2022


Công văn số 297/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 21/3/2022 của Sở Tư pháp

V/v khai thác, sử dụng tài liệu tuyên truyền pháp luật

Thứ 2, 21/3/2022


Tổng số: 238 | Trang: 1 trên tổng số 24 trang