icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Tài liệu tuyên truyền

Đề cương giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 Thứ 4, 10/5/2023

Luật Thực hiện dân chủ ởcơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022 (sau đây viết tắt là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 10/2022/L-CTN ngày 21/11/2022; có hiệu...

Đề cương giới thiệu Luật Khám, chữa bệnh năm 2023 Thứ 5, 13/4/2023

Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ2 thông qua ngày 09/01/2023 (sau đây viết tắt là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm2023); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 01/2023/L-CTN ngày 09/01/2023; có...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Thứ 3, 4/4/2023

Ngày 31/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2022 và thay thế Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính...

Đề cương giới thiệu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện Thứ 6, 31/3/2023

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 09/11/2022; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 09/2022/L-CTN ngày 21/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày...

Đề cương giới thiệu Luật Dầu khí năm 2022 Thứ 6, 31/3/2023

Luật Dầu khí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022 (sau đây viết tắt là Luật Dầu khí năm2022); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 11/2022/L-CTN ngày 25/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và thay...

Một số nội dung cơ bản của Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chỉnh phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm Thứ 5, 23/3/2023

Ngày 30/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm (viết tắt là Nghị định số 99/2022/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2023 và thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về...

Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 20/2022/TT-BNN&PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thứ 5, 23/3/2023

Ngày 22/12/2022, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT), có hiệu lực thi hành từ...

Đề cương giới thiệu Luật Thanh tra năm 2022 Thứ 7, 18/3/2023

Luật Thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022 (sau đây viết tắt là Luật Thanh tra năm 2022); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 11/2022/L-CTN ngày 25/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức Thứ 5, 9/3/2023

Ngày 21/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2023. Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức với một số nội dung sau:
Tổng số: 269 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang