icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Tài liệu tuyên truyền

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt... Thứ 5, 21/9/2023

Ngày 06/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2023/NĐ-CP Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (Viết tắt là Nghị định 67/2023/NĐ-CP). Theo đó quy định 03...

Hỏi - đáp Quy định về mức hỗ trợ nhà ở; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 Thứ 7, 19/8/2023

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...

Hỏi - đáp Quy định về giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia Thứ 6, 4/8/2023

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một...

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thứ 2, 31/7/2023

Ngày 16/01/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2023/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về...

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới Thứ 3, 25/7/2023

Ngày 01/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 14-CT/TW ).

Hỏi - đáp quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự Thứ 2, 17/7/2023

Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 (sau đây viết tắt là Bộ luật Dân sự năm 2015). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giới thiệu quy định của Bộ luật...

Hỏi - đáp quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền nhân thân Thứ 2, 17/7/2023

Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 (sau đây viết tắt là Bộ luật Dân sự năm 2015). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giới thiệu quy định của Bộ luật...

Hỏi - đáp quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, tuyên bố mất tích, tuyên bố chết Thứ 2, 17/7/2023

Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 (sau đây viết tắt là Bộ luật Dân sự năm 2015). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giới thiệu quy định của Bộ luật...

Hỏi - đáp quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về nơi cư trú Thứ 2, 17/7/2023

Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 (sau đây viết tắt là Bộ luật Dân sự năm 2015). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giới thiệu quy định của Bộ luật...
Tổng số: 301 | Trang: 1 trên tổng số 31 trang