CHUYÊN MỤC >> Tài liệu tuyên truyền
Quy định của pháp luật tiếp cận thông tin về công khai thông tin

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (sau đây viết là Luật Tiếp cận thông tin năm 2016). Ngày 23/01/2018, Chính phủ đã...

Thứ 5, 5/1/2023


Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Ngày 16/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2022. Quyết định quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động...

Thứ 7, 31/12/2022


Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 24/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 (thay thế Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng...

Thứ 7, 31/12/2022


Quy định của Luật tiếp cận thông tin về thông tin được tiếp cận, thông tin không được tiếp cận, thông tin được tiếp cận có điều kiện

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (sau đây viết là Luật Tiếp cận thông tin năm 2016). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang...

Thứ 4, 21/12/2022


Tài liệu: Hỏi – đáp Quy định chung của Luật Tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (sau đây viết là Luật Tiếp cận thông tin năm 2016). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang...

Thứ 3, 20/12/2022


Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và...

Ngày 08/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2023....

Thứ 2, 19/12/2022


Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 12/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 (thay thế Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của...

Thứ 6, 16/12/2022


Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Ngày 29/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2022 (thay thế Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy...

Thứ 4, 14/12/2022

Tổng số: 256 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang