icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL >> Báo cáo thẩm định văn bản

Báo cáo số 124/BC-STP ngày 15/5/2023 của Sở Tư pháp Thứ 3, 16/5/2023

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số danh mục nhóm ngành, ngành đào tạo có nhu cầu thu hút và mức thu hút nguồn nhân lực tại các biểu ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy...

Báo cáo số 94/BC-STP ngày 27/4/2023 của Sở Tư pháp Thứ 6, 28/4/2023

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ 06 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Báo cáo số 408/BC-STP ngày 16/12/2022 của Sở Tư pháp Thứ 7, 17/12/2022

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo số 357/BC-STP ngày 25/12/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 2/12/2022

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025...

Báo cáo số 368/BC-STP ngày 02/11/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 2/12/2022

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức đất sản xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc

Báo cáo số 360/BC-STP ngày 29/11/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 30/11/2022

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo số 350/BC-STP ngày 22/11/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 23/11/2022

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức tiền thưởng đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích tại các đại hội và các giải thi đấu thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo số 318/BC-STP ngày 02/11/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 22/11/2022

Báo cáo kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030

Báo cáo số 341/BC-STP ngày 18/11/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 18/11/2022

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Báo cáo số 340/BC-STP ngày 17/11/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 18/11/2022

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Tổng số: 333 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang