CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 252/BC-STP ngày 29/8/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Qua

Thứ 3, 30/8/2022


Báo cáo số 245/BC-STP ngày 24/8/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, khu đô thị, khu du lịch, khu công nghiệp, khu di tích lịch sử;...

Thứ 7, 27/8/2022


Báo cáo số 250/BC-STP ngày 26/8/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

Thứ 6, 26/8/2022


Báo cáo số 232/BC-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phân bổ kinh phí được quản lý, sử dụng từ nguồn thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang (lần 2)

Thứ 5, 11/8/2022


Báo cáo số 231/BC-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định về phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị và lập, ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 11/8/2022


Báo cáo số 225/BC-STP. ngày 02/8/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 3/8/2022


Báo cáo số 211/BC-STP ngày 20/7/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 21/7/2022


Báo cáo số 209/BC-STP ngày 18/7/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 19/7/2022


Báo cáo số 177/BC-STP ngày 21/6/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 02)

Thứ 4, 22/6/2022


Báo cáo số 172/BC-STP ngày 18/6/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)

Thứ 2, 20/6/2022Tổng số: 312 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang