icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL >> Báo cáo thẩm định văn bản

Báo cáo số 101/BC-STP ngày 09/4/2024 của Sở Tư pháp Thứ 4, 10/4/2024

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo số 64/BC-STP ngày 14/3/2024 của Sở Tư pháp Thứ 2, 18/3/2024

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo số 434/BC-STP ngày 02/11/2023 của Sở Tư pháp Thứ 6, 3/11/2023

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến,giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sởtrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo số 420/BC-STP ngày 29/10/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 30/10/2023

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc...

Báo cáo số 352/BC-STP ngày 21/9/2023 của Sở Tư pháp Thứ 6, 22/9/2023

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo số 353/BC-STP ngày 21/9/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 22/9/2023

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý chồng chéo, trùng lặp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo số 287/BC-STP ngày 15/8/2023 của Sở Tư pháp Thứ 4, 16/8/2023

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnhBan hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệptrên địa bàn...

Báo cáo số 174/BC-STP ngày 11/6/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 12/6/2023

Báo cáo Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo số 167/BC-STP ngày 08/6/2023 của Sở Tư pháp Thứ 5, 8/6/2023

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận, chuyển công tác, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang (lần 2)

Báo cáo số 124/BC-STP ngày 15/5/2023 của Sở Tư pháp Thứ 3, 16/5/2023

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số danh mục nhóm ngành, ngành đào tạo có nhu cầu thu hút và mức thu hút nguồn nhân lực tại các biểu ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy...
Tổng số: 342 | Trang: 1 trên tổng số 35 trang