CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 108/BC-STP ngày 14/5/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 16/5/2022


Báo cáo số 106/BC-STP ngày 13/5/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thứ 2, 16/5/2022


Báo cáo số 104/BC-STP ngày 11/5/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo...

Thứ 5, 12/5/2022


Báo cáo số 86/BC-STP ngày 18/4/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030 (lần 02)

Thứ 3, 19/4/2022


Báo cáo số 85/BC-STP ngày 18/4/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 19/4/2022


Báo cáo số 82/BC-STP ngày 17/4/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 18/4/2022


Báo cáo số 80/BC-STP ngày 16/4/2022 của Swor Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảoQuyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 18/4/2022


Báo cáo số 70/BC-STP ngày 12/4/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không...

Thứ 4, 13/4/2022


Báo cáo số 71/BC-STP ngày 12/4/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 12/4/2022


Báo cáo số 68/BC-STP ngày 07/4/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 8/4/2022Tổng số: 290 | Trang: 1 trên tổng số 29 trang