icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL >> Văn bản chỉ đạo, điều hành

Công văn số 1719/BTP-VĐCXDPL ngày 08/4/2024 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 10/4/2024

V/v Lập danh mục văn bản quy định chi tiết luật

Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 9/1/2024

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Công văn số 1630/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 17/11/2023 của Sở Tư pháp Thứ 6, 17/11/2023

Về việc mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Công văn số 478/BTP-KTRVB ngày 16/02/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 2, 20/2/2023

Về việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC

Công văn số 1580/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/12/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 20/12/2022

Về việc mời dự Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Công văn số 999/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/8/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 17/8/2022

Về việc Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Công văn số 747/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 5, 23/6/2022

Về việc hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh

Công văn số 748/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 5, 23/6/2022

Về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến Hiệp định CPTPP

Công văn số 1768/UBND-NC ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 23/5/2022

V/v gửi Danh mục văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022
Tổng số: 33 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang