icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Báo cáo viên pháp luật

Công văn số 1397/BTP-PBGDPL ngày 13/4/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 6, 14/4/2023

Về việc xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 24/2/2023

Công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 24/2/2023

Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 21/5/2020

Tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi vềpháp luật phòng, chống tham nhũng

Công văn số 127/STP-PBGDPL ngày 18/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang Thứ 3, 19/2/2019

V/v kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; triển khai thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 15/1/2019

Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 10/9/2018

Công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Công văn số 2345/BTP-PBGDPL ngày 06/7/2017 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 11/7/2017

V/v tiếp tục thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 17/1/2017

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp Thứ 7, 27/8/2016

Quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang