CHUYÊN MỤC >> Báo cáo viên pháp luật
Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi vềpháp luật phòng, chống tham nhũng

Thứ 5, 21/5/2020


Công văn số 127/STP-PBGDPL ngày 18/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; triển khai thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Thứ 3, 19/2/2019


Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp

Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Thứ 3, 15/1/2019


Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Thứ 2, 10/9/2018


Công văn số 2345/BTP-PBGDPL ngày 06/7/2017 của Bộ Tư pháp

V/v tiếp tục thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Thứ 3, 11/7/2017


Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Thứ 3, 17/1/2017


Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp

Quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Thứ 7, 27/8/2016Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang