icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Con nuôi >> Văn bản chỉ đạo, điều hành

Công văn số 1310/STP-BT&HCTP ngày 25/10/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 26/10/2022

Về việc thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước

Công văn số 4090/BTP-CCN ngày 20/10/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 6, 21/10/2022

V/v triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước.

Công văn số 1484/UBND-NC ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 4/5/2022

V/v thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19

Công văn số 1043/BTP-CCN ngày 05/4/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 6, 8/4/2022

V/v thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19

Công văn số 357/CCN-PL&QLCNTN ngày 08/7/2021 của Cục Con nuôi Bộ Tư pháp Thứ 2, 2/8/2021

cách ghi mẫu Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Công văn số 721/STP-BT&HCTP ngày 09/7/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 9/7/2021

V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Công văn số 509/STP-BT&HCTP ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp Thứ 2, 31/5/2021

V/v rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi

Công văn số 506/STP-BT&HCTP ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp Thứ 2, 31/5/2021

V/v thực hiện rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế

Công văn số 160/CCN-QLCCNNg ngày 29/3/2021 của Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp Thứ 5, 8/4/2021

Về việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em là con riêng, cháu ruột của người nhận con nuôi
Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang