CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Công văn số 1310/STP-BT&HCTP ngày 25/10/2022 của Sở Tư pháp

Về việc thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước

Thứ 4, 26/10/2022


Công văn số 4090/BTP-CCN ngày 20/10/2022 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước.

Thứ 6, 21/10/2022


Công văn số 1484/UBND-NC ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19

Thứ 4, 4/5/2022


Công văn số 1043/BTP-CCN ngày 05/4/2022 của Bộ Tư pháp

V/v thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19

Thứ 6, 8/4/2022Công văn số 357/CCN-PL&QLCNTN ngày 08/7/2021 của Cục Con nuôi Bộ Tư pháp

cách ghi mẫu Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thứ 2, 2/8/2021


Công văn số 721/STP-BT&HCTP ngày 09/7/2021 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Thứ 6, 9/7/2021


Công văn số 509/STP-BT&HCTP ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp

V/v rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi

Thứ 2, 31/5/2021


Công văn số 506/STP-BT&HCTP ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế

Thứ 2, 31/5/2021


Công văn số 160/CCN-QLCCNNg ngày 29/3/2021 của Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp

Về việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em là con riêng, cháu ruột của người nhận con nuôi

Thứ 5, 8/4/2021Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang