icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Bồi thường nhà nước >> Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 9/4/2024

Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông tư số 08/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 19/12/2019

Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Thông tư 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 17/12/2019

Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.

Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân... Thứ 6, 4/1/2019

Thông tư liên tịch bãi bỏ thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC -BCA- BQP - BNN&PTNT ngày 21/11/2014 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 27/11/2018 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối... Thứ 6, 4/1/2019

Thông tư liên tịch bãi bỏ thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/0014 hướng dẫn trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 7/8/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Thứ 2, 25/6/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 30/5/2018

Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang