CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 1140/QĐ-BTP ngày 12/7/2022 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Thứ 4, 4/1/2023


Kế hoạch số 65/KH-STP ngày 29/11/2022 của Sở Tư pháp

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại xã Năng Khả và xã Sơn Phú, huyện Na Hang

Thứ 6, 9/12/2022


Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 18/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)

Thứ 6, 18/11/2022


Công văn số 1393/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 10/11/2022 của Sở Tư pháp

Về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Thứ 5, 10/11/2022


Kế hoạch số 41/KH-BDT ngày 10/11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

KẾ HOẠCH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 5, 10/11/2022


Kế hoạch số 56/KH-STP ngày 07/10/2922 của Sở Tư pháp

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 1182022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Thứ 6, 7/10/2022


Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Thứ 3, 30/8/2022


Công văn số 1004/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 17/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”

Thứ 4, 17/8/2022


Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 03/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

Thứ 5, 4/8/2022


Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham...

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" theo Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng...

Thứ 3, 2/8/2022Tổng số: 181 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang