icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 10/3/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 13/3/2023

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 12/3/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 13/3/2023

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn

Báo cáo số 45/BC-BTP ngày 15/02/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 2, 20/2/2023

Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 16/2/2023

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Quyết định số 1140/QĐ-BTP ngày 12/7/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 4/1/2023

Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Kế hoạch số 65/KH-STP ngày 29/11/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 9/12/2022

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại xã Năng Khả và xã Sơn Phú, huyện Na Hang

Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 18/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thứ 6, 18/11/2022

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)

Công văn số 1393/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 10/11/2022 của Sở Tư pháp Thứ 5, 10/11/2022

Về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Kế hoạch số 41/KH-BDT ngày 10/11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 10/11/2022

KẾ HOẠCH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Tổng số: 186 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang