CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Thứ 3, 30/8/2022


Công văn số 1004/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 17/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”

Thứ 4, 17/8/2022


Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 03/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

Thứ 5, 4/8/2022


Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham...

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" theo Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng...

Thứ 3, 2/8/2022


Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”

Thứ 6, 29/7/2022


Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 14/7/2022 của Sở Tư pháp

Thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

Thứ 6, 15/7/2022


Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

Thứ 5, 30/6/2022


Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnhTuyên Quang giai đoạn 2022 -2027”

Thứ 2, 13/6/2022


Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTgngày 30 tháng 3năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

Thứ 7, 4/6/2022


Quyết định số 1196/QĐ-BTP ngày 20/5/2022 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 3, 24/5/2022Tổng số: 175 | Trang: 1 trên tổng số 18 trang