icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng >> Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Công văn số 1766/STP-TTr ngày 10/12/2023 của Sở Tư pháp Thứ 3, 12/12/2023

Về việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập

Kế hoạch số 133/UBND-KH ngày 13/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 16/6/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công văn số 1596/STP-TTr ngày 24/12/2022 của Sở Tư pháp Thứ 2, 26/12/2022

Về việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

Quyết định số 173/QĐ-STP ngày 10/10/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 11/10/2022

Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Phòng Công chứng số 1 Tuyên Quang

Quyết định số 515-QĐ/TU ngày 25/6/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang Thứ 4, 29/6/2022

Thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo số 133/BC-STP ngày 26/5/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 27/5/2022

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 12/4/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 12/4/2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của BanThường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định số 16-QĐ/BCDDTWW ngày 08/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thứ 3, 22/3/2022

Về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 17/3/2022

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnhTuyên Quang

Công văn số 435/UBND-NC ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 15/2/2022

V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Tổng số: 54 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang