CHUYÊN MỤC >> Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Công văn số 1596/STP-TTr ngày 24/12/2022 của Sở Tư pháp

Về việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

Thứ 2, 26/12/2022


Quyết định số 173/QĐ-STP ngày 10/10/2022 của Sở Tư pháp

Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Phòng Công chứng số 1 Tuyên Quang

Thứ 3, 11/10/2022


Quyết định số 515-QĐ/TU ngày 25/6/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

Thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 29/6/2022


Báo cáo số 133/BC-STP ngày 26/5/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ 6, 27/5/2022


Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 12/4/2022 của Sở Tư pháp

Kế hoạch thực hiện Chương trình thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của BanThường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 3, 12/4/2022


Quy định số 16-QĐ/BCDDTWW ngày 08/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 3, 22/3/2022


Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnhTuyên Quang

Thứ 5, 17/3/2022


Công văn số 435/UBND-NC ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ 3, 15/2/2022


Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 7, 29/1/2022


Công văn số 189/UBND-NC ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần

Thứ 2, 24/1/2022Tổng số: 52 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang