icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp >> Hộ tịch

Quyết định số 1404/QĐ-BTP ngày 25/7/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 27/7/2023

Phê duyệt Đề án "Thí điểm liên thông dữ liệu cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, thông tin tử vong để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên môi trường điện tử"

Công văn số 726/HTQTCT-HT ngày 13/6/2023 của Cục Hộtịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp Thứ 5, 15/6/2023

Về việc giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Hàn Quốc

Bộ Tư pháp ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến Thứ 5, 23/3/2023

Ngày 10/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 309/QĐ- BTP về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến (viết tắt là Quyết định số 309/QĐ-BTP).

Công văn số 213/HTQTCT-HT ngày 10/3/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 7, 11/3/2023

Về việc quán triệt việc yêu cầu nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và báo cáo kết quả số hóa sổ hộ tịch

Thông tư số 09/2022/TT-BTP bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thứ 4, 15/2/2023

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTP Bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (viết tắt là Thông tư số 09/2022/TT-BTP), có hiệu lực thi hành kể từ...

Công văn số 05/HTQTCT-HT ngày 09/01/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 10/1/2023

Về việc hướng dẫn nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên nền CSDLQGVDC

Kết quả 6 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Thứ 7, 5/11/2022

Ngày 20/11/2014, kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Hộ tịch. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Qua 6 năm thực hiện Luật Hộ tịch 2014, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã...

Công văn số 1014/STP-BT&HCTP ngày 18/8/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 19/8/2022

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 536/HTQTCT-HT ngày 01/7/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 2, 4/7/2022

V/v triển khai thực hiện Đề án 06/CP
Tổng số: 90 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang