icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Chương trình phối hợp >> Chương trình phối hợp của tỉnh

Báo cáo số 253/BC-STP ngày 30/8/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 31/8/2022

Tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp 19/CHPH-STP-HLHPN ngày 30 tháng 5 năm 2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hoà giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây...

Quy chế phối hợp liên ngành số 3572/QCPHLN ngày 02/7/2020 giữa Công an tỉnh - Sở Tư pháp - Sở LĐTB&XH - Sở TT&TT - UBMTTQ - BCHQS Thứ 4, 8/7/2020

Thực hiện đề an "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ"...

Báo cáo số 75/BC-LĐLĐ ngày 21/11/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 27/11/2018

Kết quả 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn lao động tỉnh với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh guai đoạn 2013-2018

Chương trình phối hợp số 19/CTPH-STP-HLHPN ngày 30//5/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 5/7/2018

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2022

Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-ĐTNCSHCM giữa Ủy ban nhân dân tỉnh - Ban Chấp hành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thứ 2, 21/5/2018

Phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2022

Quy chế phối hợp số 02/QCPH-UBND ngày 28/12/2017 giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang Thứ 4, 31/1/2018

Trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang

Quy chế phối hợp số 01/QCPH/TQ-BK ngày 02/01/2018 giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Kạn Thứ 2, 15/1/2018

Trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Bắc Kạn
Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang