CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Thứ 4, 16/2/2022


Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp

Quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Thứ 5, 13/1/2022


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thứ 6, 19/2/2021Thông tư số 63/2017/TT-BTP ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Thứ 5, 6/7/2017Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang