icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng >> Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Thứ 4, 16/2/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 13/1/2022

Quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ Thứ 6, 19/2/2021

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thông tư số 63/2017/TT-BTP ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính Thứ 5, 6/7/2017

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang