icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Trợ giúp pháp lý >> Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 2, 26/9/2022

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý

Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ Tư pháp Thứ 6, 5/10/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC,TANDTC.VKSNDTC ngày 29/06/2018 giữa Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài... Thứ 4, 3/10/2018

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thực hiện Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 18/9/2018

Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Thông tư số 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 cua Bộ Tư pháp Thứ 2, 23/7/2018

Quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 24/1/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý
Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang